DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURUMUZ

- Bir Meslek mensubunun iki (2) aylık üretim periyodunda; büyük orman yangını sahalarında 30.000 m³'e kadar, normal üretim sahalarında ise 6.000 m³'e kadar dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verebileceğine, iki (2) aylık üretim periyodunda her iki üretim sahasında da hizmet vermek istemesi halinde ise imza yetkisinin normal üretim sahalarında 6.000 m3’ ü, toplamda ise 30.000 m3’ ü geçemeyeceğine, şöyle ki normal üretim sahasında 6.000 m3 dikiliye imza atan bir meslek mensubunun aynı üretim periyodunda yangın sahalarında ise ancak 24.000 m3 dikiliye imza atabilecektir.


     - Diğer şirket ve Kooperatif çalışanı meslek mensupları ise sadece çalıştıkları diğer şirket veya kooperatifin satın aldığı dikiliye danışmanlık hizmeti verebilecektir.

    - Orman işletme müdürlüğünce alıcıya yapılan dikili ağaç satış tarihi, iki aylık üretim periyodunun başlama tarihi olarak kabul edilecektir. 

    - Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan firma adına, sahip veya çalışanı meslek mensubu, Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin veya Yangın Alanlarında Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin çıktısını alıp Oda yetkilisinin ıslak imzası ile ilgili idareye teslim edeceklerdir.
     -  Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’yle birlikte ekrana gelen “Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” doldurularak alınacak çıktısı, satış sözleşmesi süresi sonundan itibaren (süre uzatımı yoksa) en geç 45 gün içerisinde, İşletme Şefi, dikili satışa imza atan meslek mensubu, İşletme Müdürü ve hizmet veren Ormancılık Büro/Şirket sahipleri tarafından imzalanmak suretiyle “iş karşılığı faturayla” birlikte sisteme yüklenerek asılları da firma sahibi veya yetkilisi meslek mensubu tarafından ilgili şubeye teslim edilecektir.

Şubelerimizde sisteme yüklenen ve teslim alınan belgelerin doğruluğunu kontrol edeceklerdir.
      - Süre uzatımı söz konusu ise süre uzatım raporunun sözleşme süresi sonundan itibaren bu belgeler en geç 45 gün içerisinde Odamız Genel Merkezine teslim edilecektir.

      - Süre uzatımının sonundan itibaren de en geç 45 gün içerisinde dikili ağaç satışında “Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” yukarıda belirtildiği gibi imzalanmak suretiyle iş karşılığı fatura ile birlikte Odamız online sistemine yükleme yapılarak asılları da ilgili şubesine teslim edilecektir.

        - Ormancılık büro ve şirketleri,6877/A sayılı Dikili Ağaç Satış Esasları Tamiminde yer verilen Ek-7 ve Ek-8 deki örneklere uygun olarak idareyle belirledikleri iş takvimine göre danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensubunu iş mahallinde bulundurmak zorundadır.

 

        - Belirtilen süreler içerisinde; Dikili Ağaç Satışında Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesinin teslim edilmemesi halinde, dikiliyi imzalayan meslek mensubu her kim olursa olsun dikili kotasının sistem üzerinden otomatik olarak üç ay süreyle, büro/şirket sahip ve ortakları ile diğer çalışan meslek mensuplarının dikili kotaları ise sistem üzerinden otomatik olarak iki ay süreyle kapatılacaktır. İş karşılığı faturanın teslim edilmemesi halinde de faturanın teslimine

kadar aynı şekilde dikili kotaları kapatılacaktır.
       - Danışmanlık hizmeti vermek üzere sözleşmeye imza atan meslek mensupları; çalışma zaman belgesine uygun olarak kendileri arazide bulunacaklardır. Başka bir çalışan meslek mensubuna vekâlet vermek suretiyle “Dikili Ağaç Satışında Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” düzenlenmesi halinde ise ilgililer hakkında ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Konuyla ilgili 2022/17 numaralı duyurumuzun yürürlüğü kaldırılmıştır.