ANTALYA’DA ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ  VE SINAVI YAPILACAKTIR !

ANTALYA’DA ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAVI YAPILACAKTIR !

 

ANTALYA’DA ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ  VE SINAVI YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci ve 52 inci maddeleri, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 15-19/Şubat/2021 tarihleri arasındaBatı Akdeniz (Antalya) Şubemiz, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü binasındaSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, gerekli hassasiyetin gösterilerek, Covit 19 tedbirleri kapsamında belirtilen bütün önlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanarak teorik ve uygulamalı “Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

A) ORMAN YOL AĞI PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ VE SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

1- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 14 üncü alt bendinde yer alan “Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak.” konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı yapamaz” şerhi bulunan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi meslek mensubu olması,

2- Halen Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğine göre Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları” na (Staj) devam eden orman mühendisi meslek mensubu adayı olması,

3- Oda’ya borcunun bulunmaması,

4- Eğitim ve sınav giderleri (Eğitici ücretleri, öğle yemeği, araziye gidiş-geliş araç ücretleri) karşılığı için 500.00 TL (beş yüz) ücretin, “Online İşlem Merkezi” üzerinden eğitim başvurusu esnasında kredi kartı ile ödenmiş ya da Oda’nın T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi 6565420-5038 no.lu banka hesabına yatırılmış ve ödeme dekontunun da temdemofisi@ormuh.org.tr e-mail adresine 12/Şubat/2021 Cuma gününe kadar gönderilmiş olması,

5- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adayları, yanlarında araziye uygun giyecek bulundurması,

6- Eğitime katılacak meslek mensubu ve meslek mensubu adaylarından imkanı bulunanların Dizüstü Bilgisayarlarını (Laptop), tesviye eğrili harita üzerinde çalışma yapacak pergel takımı, gönye, cetvel vb. eğitim araçlarını getirmeleri,

7- Orman Yol Ağı planlayıcılığı eğitimi ve sınavına girmek isteyen yukarıdaki şartlara haiz adayların 12/Şubat/2021 Cuma gününe kadar eğitim başvurularını “Online İşlem Merkezi” üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

8-Başvurular Online İşlem Merkezi üzerinden “Eğitim Başvuru” Sekmesinden yapılacaktır.

Başvuru için https://online.ormuh.org.tr/default.aspx

 (Belirtilen tarihe kadar yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

           

B) EĞİTİM, SINAV, UYGULAMALI SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUN RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

1- Orman Yol Ağı Planlayıcılığı eğitimi sonunda sınav komisyonunca Teorik Eğitim Yazılı Test Sınavı yapılacaktır. Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için; orman yol ağı planlayıcılığı hazırlık eğitiminin nazari ve arazi programına katıldıktan sonra yapılacak yazılı sınavda 100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan aday, örnek orman yol ağı planını yapma ve orman yol ağı planı mevzuat bilgisinin değerlendirileceği yetkinlik sınavına girmeye hak kazanır. Yetkinlik sınavında en az 60 (altmış) puan alan aday başarılı sayılır. Her iki sınavdan en az en az 60 (altmış) puan olmak üzere alınan notların aritmetik ortalaması, “Orman Yol Ağı Planlayıcılığı” başarı puanı olarak belirlenir. Kendisine “Orman Yol Ağı planlama uzmanı” belgesi almasına esas olmak üzere sertifika belgesi verilir.

2-Yazılı sınavı kazanan adayın katılacağı orman yol ağı planlayıcılığı yetkinlik sınavı; planlanacak alana ilişkin tüm plan girdilerin verildiği 1/25000 ölçekli Memleket Haritasında işaretlenen alanda, planlama çalışmasının pergel kullanılarak yapılması, verilen süre sonunda çalışmaların toplanması, daha sonra adayların tek tek salona alınarak yaptığı çalışmayı anlatması ve takiben sınav komisyonunca değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Sınav komisyonu, adayın hazırladığı orman yol ağı planlama çalışmasını sınavdan önce belirlenen ve sınav duyurusunda yazılan yetkinlik sınavı puanlama sistemine göre değerlendirir.

3- Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Orman Yol Ağı Planlama Uzmanı” belgesi verilecektir. Bu belgeye dayanarak sahip olduğu Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesindeki Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı yapamaz” şerhi kaldırılacak ve yeni ruhsat belgesi verilecektir.

4- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını (Staj) yapmakta olup, Orman Yol Ağı Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavında başarılı olan meslek mensubu adaylarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Orman Yol Ağı Planlama Uzmanı” belgesi düzenlenecektir. Ancak bu belge, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmaları (staj) sonunda girecekleri Serbest Meslek Mensupluğu sınavında başarılı olunması halinde, kendilerine Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi verilirken teslim edilecek ve ruhsat belgesine Orman Yol Şebeke Planı Yapamaz” veya “Yol Ağı Planı yapamaz” şerhi yazılmayacaktır.

5- Yazılı veya uygulamalı sınavda başarılı olamayan adaylar; 6 nolu Alt Düzenlemenin 16 ıncı maddesi 2 inci fıkrasındaki Etüt-proje planlayıcılığı ve orman yol ağı planlayıcılığı eğitimlerine katılıp eğitim sonunda yapılan yazılı veya yetkinlik sınavında başarısız olanlar, hazırlık eğitiminin nazari kısmına katılmadan arazi kısmına katılarak, Odanın belirleyeceği tarihlerde iki defa daha yazılı ve kazanmaları halinde yetkinlik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar eğitime katılmaları halinde tekrar sınavlara girebilirler” hükmüne uygun olarak, başarısız olan adaylar eğitime katılmadan iki kez daha sınavlara girebileceklerdir.

6- Paftalar üzerinden orman yol ağı çözümüne dair yapılacak uygulamalı sözlü sınav ile ilgili puanlama 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1- Orman Alanındaki Planlamanın Uygunluğu…………………………… …     60 Puan

2- Baş ve Son İşaretleri, İsimler ve Kod No. Uygunluğu……………………       5 Puan

3- Yol Meyli Çıkış İstikameti İşareti Konulması ve Meylin Yazılması   ……      5 Puan

4- Taşıma Yönü İstikameti İşaretinin Uygunluğu ……………………………    5 Puan

5- Meyil Değişim Noktaları İşaretleri Uygunluğu …………………………..…   5 Puan

6- Yol Güzergahı Çiziminde Pergel Açıklığı ve Meyil Bağlantısı …………....    10 Puan

7- Gerekli Yerlerde Enterpolasyon Yapılması …………………………..……     5 Puan

8- Yağış Havzası Belirlemek İçin Sırt İşaret Konulması ………………..……… 5 Puan 

           TOPLAM …. 100 Puan

NOT :

Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması halinde 6 No’lu Alt  Düzenlemedeki uygulamalar geçerlidir.

İlanen duyurulur. 15/01/2021                                                

                                                                                                      ODA YÖNETİM KURULU